Privātuma politika

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS”
Reģistrācijas numurs 40002041747
Juridiskā adrese Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050
contacts@acucentrs.lv
Tālr. +371 67217318

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS” (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, pacientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.
1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos un tml.).
1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – www.acucentrs.lv (turpmāk – Vietne) un tiek piemērota no Politikas tās apstiprināšanas datuma.

2. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS”, reģistrācijas numurs 40002041747, juridiskā adrese Elizabetes iela 75, Rīga. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 67217318, bet elektroniskā pasta adrese – contacts@acucentrs.lv.

3. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA

3.1. Pārziņa datu aizsardzības speciālista elektroniskā pasta adrese ir dataprotection@acucentrs.lv.

4. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS

4.1. Pārzinis apstrādā šādu datu subjektu personas datus:
4.1.1. Pārziņa personāls, t.sk. darbinieki un potenciālie darbinieki;
4.1.2. Pacienti;
4.1.3. Potenciālie pacienti/klienti;
4.1.4. Pacientu pārstājvi, t.sk. likumiskie un pilnvarotie;
4.1.5. Sadarbības partneru pārstāvji.

4.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:
4.2.1. sniegtu un nodrošinātu ārstniecības pakalpojumus saviem pacientiem un potenciālajiem pacientiem;
4.2.2. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
4.2.3. konstatētu un novērstu noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā;
4.2.4. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
4.2.5. īstenotu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;
4.2.6. aizstāvētu savas un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses.

4.3. Pārzinis veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:
4.3.1. Vārds;
4.3.2. Uzvārds;
4.3.3. Personas kods;
4.3.4. Adrese;
4.3.5. Tālruņa nr.;
4.3.6. Elektroniskā pasta adrese;
4.3.7. Bankas konta numurs, debet/kredīt-kartes numurs;
4.3.8. Veselības dati;
4.3.9. Fotoattēls;
4.3.10. Video ieraksta attēls, t.sk. ieraksta laiks, sākuma un beigu laiks, atrašanās vieta;
4.3.11. Telefona sarunas balss ieraksts.

4.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats ir:
4.4.1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
4.4.2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
4.4.3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
4.4.4. Regulas 6.panta pirmā punkta d) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
4.4.5. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;
4.4.6. Regulas 9.panta otrā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
4.4.7. Regulas 9.panta otrā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz ES vai tās dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli un ievērojot 3. punktā minētos nosacījumus un garantijas.

4.5. Pārzinis veic vārda, uzvārda, personas koda, adreses, tālruņa numura, bankas konta vai norēķinu kartes numura un veselības datu apstrādi ar mērķi sniegt un nodrošināt ārstniecības pakalpojumus saviem pacientiem, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) un c) apakšpunktiem, kā arī Regulas 9.panta otrā punkta a) un h) apakšpunktiem.
4.6. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta a) un h) apakšpunktiem.
4.7. Video attēls tiek apstrādāts ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta d) un f) apakšpunktu.
4.8. Pārzinis veic telefona sarunu ierakstu un elektroniskās komunikācijas satura apstrādi ar mērķi uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un operatīvi atrisināt iespējamās sūdzības un konfliktsituācijas, nodrošinot Pārziņa un Datu subjekta leģitīmās intereses, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.
4.9. Pārzinis veic vārda, uzvārda, adreses, elektroniskā pasta adreses, fotoattēla apstrādi, lai īstenotu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.

5. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

5.1. Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm.
5.2. Video novērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti līdz vienam mēnesim. Minētais termiņš ir atkarīgs no video ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un video ierakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpības.

6. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS

6.1. Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus Latvijas, ES, EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

7.1. Videonovērošanas dati pēc pamatota pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesām.
7.2. Citi fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti valsts iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, sociālo tīklu uzturētājiem, aptiekām, Vietnes hostinga pakalpojuma sniedzējam, Datu subjektu likumīgajiem pārstāvjiem vai pilnvarniekiem, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem.

8. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

8.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

9. DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

9.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.
9.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
9.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.
9.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.
9.5. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.
9.6. Datu subjektam ir tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: info@dvi.gov.lv), vai atstājot to Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pasta kastē.